...

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Poskytovateľom sa v zmysle týchto obchodných podmienok označuje osoba Ivana Šumec, so sídlom Slov. Nár. Povstania 888/30 Hlohovec, IČO: 47471701, kontaktné údaje: info@cestamestom.sk, tel. číslo: +421 948 688 306 (ďalej len ako „Poskytovateľ“).

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.cestamestom.sk (ďalej je „internetový obchod“).

3. Poskytovateľ poskytuje služby, v podobe usporiadania exteriérovej šifrovacej hry spojenej s poznávaním mesta (ďalej len ako „hra“), pričom tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom služby a sú pre zúčastnené strany záväzné. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Pri individuálnych podmienkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia inou formou zmluvy a neriadia sa týmito VOP.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom: Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, tel. č. 033/321 25 27.

II.

Informácie o hre a cenách

1. Informácie o hre, vrátane uvedenia ceny za jednotlivú hru a jej hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivej hry v katalógu internetového obchodu. Ceny za hry zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo “Objednať s povinnosťou platby”. Údaje uvedené v objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

4. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Kupujúcim vzniká vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na portáli a následným uhradením ceny hry Kupujúcim.

5. Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky Poskytovateľom. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle Poskytovateľa alebo elektronickou správou na email Poskytovateľa, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

III.

Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie hry. Kupujúci môže objednávať hry tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní hry je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Poskytovateľom považované za správne.

3. Poskytovateľ môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

IV.

Platobné podmienky a dodanie 

1. Cenu za hru môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa,
  • bezhotovostne platobnou kartou.

2. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje Kupujúci podľa pokynov príslušného Poskytovateľa elektronických platieb, t.j. spoločnosti ComGate Payments, a.s. – www.comgate.cz,

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: 
platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa.

4. Poskytovateľ nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu.

5. Poskytovateľ vystaví Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu Kupujúceho.

6. Podklady ku hre sú Kupujúcemu odoslané emailom automaticky po pripísaní platby na účet Poskytovateľa a budú dostupné k stiahnutiu v zákazníckom účte.

V.

Reklamácie

1. V prípade, kedy je zákazník presvedčený o tom, že Poskytovateľ nesplnil riadne svoje záväzky vyplývajúce z obchodných podmienok, je oprávnený uplatniť reklamáciu/sťažnosť. Reklamáciu/sťažnosť je zákazník povinný uplatniť skôr ako podnikne akékoľvek ďalšie kroky v rámci hry, ktorá je predmetom reklamácie/sťažnosti. Reklamácia/sťažnosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať podpis a identifikačné údaje objednávateľa aspoň v rozsahu mena, priezviska, bydliska a kontaktnej adresy. Aby mohla byť reklamácia riadne a včas vybavená a musí z nej vyplývať, čo je jej predmetom. Reklamáciu/sťažnosť zákazník doručí Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu písomnou formou na e-mailovou adresu: info@cestamestom.sk. Poskytovateľ na požiadanie vystaví zákazníkovi potvrdenie o prevzatí reklamácie/sťažnosti.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp. skutočností charakteru vyššej moci, ako napr. havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové situácie, teroristické útoky, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné okolnosti, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

VI.

Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje Poskytovateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Poskytovateľ doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

VII.

Autorské dielo

Zákazník berie na vedomie, že hry poskytnuté zo strany Poskytovateľa sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa zákazník zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by, bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, zasahoval do týchto práv, a to predovšetkým vyhotovením kópií hier a ich poskytovaním tretej strane.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Všetky práva k webovým stránkam Poskytovateľa, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Poskytovateľa.

3. Poskytovateľ nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do portálu alebo v dôsledku použitia portálu v rozpore s jeho určením.

6. Znenie obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.